โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ซีพี-เมจิ (CP-meiji)