โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวชมภูและครอบครัวทองสุระวิโรจน์