โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท โรจน์สิน ก่อสร้าง จำกัด