โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ชมรมผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ จ.สระบุรี