โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรมและพนักงาน