โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คลังน้ำมันสระบุรี (PTT OR)