โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง และคณะ