โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด