โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)