โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสระบุรี