โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สนง.อุตสากรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ SCG One Saraburi