โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด