โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กองทุนหมู่บ้าน บ้านหินกอง