โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณมณฑลี ร่วมใจ และคุณธีระนะรักษ์ เบญจะขันธ์