โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด