โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)