โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท สระบุรีฮอนด้าคาร์ส จำกัด