โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัวกิจเกษมรุ่งรัตน์ (ร้านบู๊บริการ)