โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และศิษย์ยานุศิษย์