โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้าน KOREA HOUSE