โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ