โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)