โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชอบ ยิ้มชื่น และครอบครัว