โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)