โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)