โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสาธิต แสนยนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้