โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิออท ได้จัดทำโครงการ