โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ นายแพทย์สมยศ และครอบครัวจงสุตกวีวงศ์