โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คริสตจักรรุ่งอรุณ สระบุรี