โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เฟอร์โร ประเทศไทย จำกัด