โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานหนองแค)