โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด