โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี