โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคุณจันทร์สอง-คุณแสงจันทร์ ดวงศิริ และครอบครัว