โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด