โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณมงคล ศิริพัฒนกุลและครอบครัว