โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณเครือวัลย์และคณะผู้บริหารอาคารวสันต์แมนชั่น