โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท แพรค กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้มีจิตศรัทธา