โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25