โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคณะกรรมการกินเจจังหวัดสระบุรี ปี 2563