โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ครอบครัว ดต.วิบูลย์ สว่างแสง