โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณเฉียบ คงชาญแพทย์ และครอบครัว