โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว