โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวรเทพ – คุณสุทิน เจนพูลผล