โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณบุบบผา ขันทับทิม และครอบครัว