โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุวัฒน์ – คุณสุภาวดี ฐิตวัฒนชัย