โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุรชัย ศรีสุนทรพาณิชย์ และครอบครัว