โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท นภัสกรุ๊ป 2020 จำกัด