โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง