โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ สหกรณ์บริการสินค้าเพื่อสุขภาพสระบุรี จำกัด